Artesunat (ART): druga kariera w leczeniu nowotworów.

W naturze znajdujemy wiele roślin, których składniki mają wyraźny efekt leczniczy. Wybitnym przykładem jest ta niepozorna roślina zawierająca artesunat, której ekstrakty są od dawna stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej. W połowie lat 70 naukowcy zidentyfikowali substancję czynną artemisinin w liściach i kwiatach rośliny.  Artesunat jest półsyntetyczną pochodną artemisininu, aktywnego składnika chińskiej jednorocznej bylicy Artemisia Annua. Naturalny produkt, artemizynina i jej pochodne, stworzone pierwotnie do walki z malarią wywoływaną przez  szczepy bakterii Plasmodium Falciparum pomagają również w terapii nowotworowej. Ale najwyraźniej efekty artemizyniny i jej pochodnych nie ograniczają się do leczenia choroby tropikalnej: badania wykazują, że artemizyna ma potencjał niszczący szereg nowotworów. Teraz zespół badawczy z Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ) i Centrum BioQuant Uniwersytetu w Heidelbergu odkrył, w jaki sposób artesunat wywołuje zaprogramowaną śmierć komórek nowotworowych. Naukowcy z Nathan Brady i Anne Hamacher-Brady donoszą w czasopiśmie Journal of Biological Chemistry, że pewne komórki organiczne, tak zwane lizosomy i zawarte w nich żelazo lizosomalne odgrywają główną rolę w tym procesie.Wyróżniono trzy formy artemisininy: Artemisinin, artesunat i artemeter. Różnią się one okresem półtrwania, który wnosi dla:

  • artesunatu 40 minut
  • artemizyny  3 do 4 godzin
  • artemeteru 12 godzin.

 BADANIA KLINICZNE.

Choć badania kliniczne wykazują, że artesunat jest skuteczny w leczeniu wszelkiego typu nowotworów, to największy odsetek wyleczeń obserwuje się w przypadku raka piersi,jelita grubego (raka okrężnicy) i czerniaka ale również:

  • Rak płuc,
  • Rak prostaty,
  • Rak wątroby,
  • Rak krtani,
  • Rak szyjki macicy.

Badania na ludziach cierpiących na zaawansowanego raka płuc w połączeniu z chemioterapią wykazują niezwykłą skuteczność . Potencjalnie artesunan może  być stosowany w raku prostaty, ponieważ istnieją dowody jego skuteczności dla tego schorzenia.

Jedna próba z grupą kontrolną placebo i pacjentami z rakiem jelita grubego którzy otrzymywali doustny artesunat przed operacją wykazała, że podczas 42-miesięcznego średniego okresu obserwacji u 1 pacjenta w grupie otrzymującej artesunat wystąpił nawrót raka okrężnicy w porównaniu z 6 pacjentami w grupie placebo.

Prawdopodobieństwo przetrwania w przypadku wystąpienia raka okrężnicy.

W 2016 roku artesunat badano również u pacjentek z rakiem piersi podając go w dużych dawkach codziennie przez 4 tygodnie. Badanie nie miało na celu udowadniania skuteczności przeciwnowotworowej, jedynie oceniało potencjalną ototoksyczność codziennego doustnego dozowania leku Artesunate.

W roku 2014 badano skutek trwającego 4 tygodnie doustnego podawania Artesunate 23 pacjentkom z rakiem piersi. W badaniu z roku 2017 oceniano dawkowanie preparatu Artesunate u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi w połączeniu z terapiami standardowymi. Dwadzieścia trzy kobiety otrzymywały doustnie 100 lub 150 lub 200 mg artesunatu przez 4 tygodnie. Niewielkie zmiany hematologiczne (zmiany w morfologii krwi) obserwowano u 3 pacjentek z niewielkimi oznakami niedosłuchu u 3 pacjentek i zawrotów głowy w jednym przypadku. Co ważniejsze, stan stabilny choroby stwierdzono u dziesięciu pacjentek. Również w tym badaniu zasugerowano zgodność równoległego stosowania artesunatu z: kapecytabiną, gemcytabiną, pegylowaną liposomalną doksorubicyną, bisfosfonianami i trastuzumabem.

artesunat rak piersi

Zwiększona przeżywalność u pacjentów z rakiem piersi w stadium IV

przy doustnym stosowaniu Artesunate i  dożylnie Vitaminy C.

Badanie kliniczne raka płuc z udziałem 60 pacjentów otrzymujących Artesunat w połączeniu z chemioterapią porównano z 60 pacjentami otrzymującymi tylko chemioterapię. Wskaźnik kontroli choroby w grupie badanej wynosił 88,2% w porównaniu do 72,7% w grupie kontrolnej. Ponadto grupa badana miała dłuższy czas do pierwszej progresji. Jest to wyraźny dowód na skuteczność artesunianu w leczeniu raku płuc.

Artesunat powoduje śmiertelny efekt dla komórek nowotworowych po krótkim czasie.

Naukowcy z Heidelberg do swoich eksperymentów wykorzystali komórki nowotworowe atakujące pierś. Traktowali je w probówce z różnymi ilościami artesunatu, a następnie obserwowali żywotność komórek nowotworowych. Przy wyższych dawkach artesunat aktywuje programowaną śmierć komórki już po 24 godzinach. Co ciekawe jednak lek przeciw malarii był mniej toksyczny dla komórek rakowych, gdy poziom reaktywnego żelaza w lizosomach został obniżony przez specjalny środek kompleksujący.

Żelazo reaguje w lizosomach za pomocą artesunatu. Między innymi powstają wolne rodniki tlenowe, które są niezwykle reaktywne i utleniają pewne składniki lizosomów. Te zmiany wywołują sygnał, który powoduje programowaną śmierć komórki w mitochondriach. Dlaczego Artesunat może niszczyć komórki raka piersi, ale sam pozostawia normalne komórki nabłonkowe sutka, można jedynie spekulować. Być może jest to spowodowane faktem, że komórki rakowe zawierają bardziej reaktywne żelazo w lizosomach niż zdrowe komórki. 

Artesunat. Alternatywny mechanizm działania.

W innej serii eksperymentów zespół kierowany przez Hamachera-Brady’ego również wykazał, że artesunat blokuje proces autofagii: ten proces wspomaga przeżycie komórek nowotworowych, umożliwiając im infiltrację niepotrzebnych składników komórkowych do lizosomów i ich recykling. “Artesunat hamuje wzrost komórek nowotworowych w sposób, który nie jest znany w przypadku innych substancji cytostatycznych” – mówi  profesor Thomas Efferth , kierownik Wydziału Biologii Farmaceutycznej na Uniwersytecie w Moguncji. “To sprawia, że ​​jego zastosowanie w terapii nowotworowej jest szczególnie interesujące, jeśli występują oporne chemioterapeutyki”.

Efferth dowiódł,  że artesunat może zapobiegać dalszemu namnażaniu się komórek rakowych. Od tego czasu on i jego współpracownicy eksperymentowali nie tylko w probówce, ale z powodzeniem testowali ją również w modelach zwierzęcych. W oparciu o te wyniki rozpoczęto szereg badań klinicznych, mających na celu sprawdzenie skuteczności artesunatu u pacjentów chorych na raka. Dziś terapię niszczącą nowotwór z zastosowaniem artesunatu stosuje się powszechnie w prywatnych klinikach na całym świecie.

Artesunat aktywuje zaprogramowaną śmierć komórki (PCD) w komórkach nowotworowych w sposób zależny od obecności żelaza i generowania reaktywnych form tlenu. Podczas badania roli lizosomów w procesie zaprogramowanej śmierci komórki wywołanej artesunatem ustalono, że w komórkach raka sutka MCF-7 artesunat aktywuje permeabilizację mitochondrialnej błony zewnętrznej zależnej od lizosomu. Artesunat oddziaływał na przedziały endolizosomalne i autofagosomalne, hamując obrót autofagosomalny i powodując okołojądrowe grupowanie autofagosomów, wczesnych i późnych endosomów i lizosomów. Żelazowa chelatacja lizosomów blokowała wszystkie zmierzone parametry wywołanego ARTD PCD, podczas gdy lizosomalne ładowanie żelaza zwiększało śmiertelność, w ten sposób identyfikując żelazo lizosomalne jako śmiertelne źródło reaktywnych form tlenu przed permeabilizacją mitochondrialnej błony zewnętrznej. Ponadto, inhibitory lizosomalne chlorochina i bafilomycyna A1 zmniejszyły PCD aktywowane ART, co wskazuje na potrzebę funkcji lizosomalnej podczas sygnalizacji PCD. Zabijanie ART nie wymagało aktywacji cięcia białkowego za pośrednictwem TNF, zależnego od BH3, Bid, a mimo to ART. Dodatkowo wykazaliśmy lizosomalny szlak PCD w komórkach raka sutka T47D i MDA-MB-231. Co istotne, nienowotworowe komórki MCF-10A opierały się PCD indukowanemu przez ART. Łącznie, nasze dane sugerują, że ART wyzwala PCD poprzez zaangażowanie odrębnych, wzajemnie połączonych ścieżek PCD, z hierarchiczną sygnalizacją od lizosomów do mitochondriów, sugerując potencjalne kliniczne zastosowanie ART do celowania w lizosomy w leczeniu raka.

Artesunat wykazuje niezwykłą aktywność przeciwko wielolekoopornym szczepom Plasmodium falciparum i P. vivax. Artesunat był najbardziej aktywny w przypadku białaczki i linii komórkowych raka okrężnicy (średnie wartości GI50: 1,11 ± 0,56 uM i 2,13 ± 0,74 uM, odpowiednio). Linie komórkowe niedrobnokomórkowego raka płuc wykazywały najwyższą średnią wartość GI50 (25,62 ± 14,95 jiM), co wskazuje na najniższą wrażliwość na ART w tym panelu testowym. Średnie wartości GI50 uzyskano dla linii komórkowych czerniaka, sutka, jajnika, prostaty, OUN i raka nerki. Co ważne, porównano cytotoksyczność ART z innymi standardowymi lekami cytostatycznymi. Ponadto przetestowano linie białaczki oporne na doksorubicynę, winkrystynę, metotreksat lub hydroksymocznik, które nie były badane przesiewowo przez N.C.I. (National Cancer Institute ). Żadna z tych lekoopornych linii komórkowych nie była oporna na ART. 

Firmy farmaceutyczne wykazują małe zainteresowanie.

Trochę rozczarowuje fakt, że jak dotąd żadna duża firma farmaceutyczna nie jest zainteresowana Artesunatem: “Bez partnera przemysłowego nie możemy sfinansować dużego badania zatwierdzającego”. Uważa on, że przemysł farmaceutyczny nie ma wystarczającej ochrony patentowej, aby leczenie artemisininem i jego pochodnymi były uznane przez medycynę akademicją. Effert kategorycznie odrzuca stosowanie wyciągów z jednorocznej bylicy w alternatywnej medycynie nowotworowej. Jak się zdaje, dzieje się tak ze względu na fakt, że artemisinin występuje w naturze i nie można go opatentować.  Tak wygląda świat Big Pharma i związanych z nim wielkich pieniędzy.

źródło: http://www.alternativecancertreatment.ca/